top of page

VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Algemeenheden
1.1 Toepassing en afwijking: huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle bestellingen die ons doorgegeven worden. De koper is geacht deze aan te nemen door het louter feit van zijn bestelling.
1.2 Bevoegdheid van de rechtbanken: voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.
2 Leveringen
2.1 Leveringsplaats: de goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de bestemming. Beschadigde verpakkingen, zichtbare defecten dienen steeds aan de transporteur gemeld te worden en de zending gehandtekend als geweigerd.
2.2 Leveringstermijn: de leveringstermijnen worden steeds ter informatie gegeven en zijn voor ons niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk, noch enige aanvraag tot vergoeding in gevolg hebben.
2.3 Specifieke leveringen via de webshop: 
Sommige artikels kunnen enkel afgehaald worden in de winkel, of via avondlevering geleverd worden in de postcodes: 9100, 9111, 9112, 9120, 9140, 9150, 9170, 9250.
Verzenden via een koerierdienst is met sommige armaturen niet mogelijk door de grootte, fragiliteit, of gewicht. Dit om leverschade te voorkomen.
Dit staat duidelijk vermeld bij de artikels. Indien u na betaling toch gekozen heeft om één van deze artikels te laten leveren door Bpost of een andere koerierdienst, dan zullen wij uw artikels NIET verzenden. Uw artikel kan dan enkel afgehaald worden in de winkel. Reeds betaalde verzendkosten zullen u vergoed worden in een tegoedbon (winkelkrediet).
3 Klachten
3.1 Klachten: op straffe van nietigheid moeten alle klachten in verband met de goederen of met de factuur ons schriftelijk voorgelegd worden binnen de acht dagen na leveringsdatum of ontvangstdatum van de goederen. De klachten moeten duidelijk verantwoord zijn.
3.2 Garantie: de uitvoering van de garantie van de fabrikant wordt door ons betwistbaar aangenomen voor elke beschadiging door onze voerder bij levering vastgesteld. Indien een klacht als verantwoord erkend wordt, is de garantie echter beperkt tot deze bepaald door de fabrikant. Onze verantwoordelijkheid blijft in alle gevallen beperkt tot het ontvangen bedrag voor de goederen voor deze voor dewelke onze verantwoordelijkheid in aanmerking zou kunnen komen. In geen geval zullen wij verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of bijkomende schade. De koper vrijwaart ons voor al de gevolgen voortspruitend uit de aanspraak die zijn klant of derden ons zouden doen in verband met de verkochte goederen en die de vordering die de koper zelf tegen ons zou kunnen indienen zouden overschrijven.
3.3 Terugzending of terugname: de verkochte goederen worden noch hernomen, noch verwisseld. Mits voorafgaand schriftelijk akkoord, kan hiervan afgeweken worden. In dit geval wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten, forfaitair bepaald op 15% van de te crediteren waarde. De terugzending of terugname moet franco gebeuren.
4 Prijzen en offertes
4.1 Prijzen: al onze prijzen zijn netto prijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, o.a. deze vermeld in art. 2 en 5 verschuldigd bij de levering of nadien, vallen ten laste van de koper.
4.2 Offerten: de prijzen, mondeling medegedeeld, en de eventuele bijkomende bepalingen op onze bestelbon zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging. De geldigheidsduur van de offertes is beperkt tot 30 kalenderdagen. Prijsofferte voor draad en kabel gebeurt op basis van de op dat ogenblik geldende koperkoers en tarief w.b. en dient aangepast te worden aan de geldende koers en tarief w.b. op datum van de bestelling. Indien, na uitvoering van vroegere bestellingen blijkt dat de voorraad onvoldoende is, behouden wij ons het recht voor de bestelling op te schorten of deze slechts gedeeltelijk uit te voeren.
5 Betalingen
5.1 Termijnen: onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling contant op de vervaldag. Alleen de klachten intijds ingediend overeenkomstig art. 3 kunnen een laattijdige betaling als gevolg hebben. Deze laattijdige betaling kan in dit geval alleen terugslaan op de betwiste levering en schort de verplichtingen van de koper niet op voor de andere leveringen.
5.2 Intresten: in geval van niet-betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest toegepast worden gelijk aan de basisrentevoet van het kaskrediet verhoogd met 5%, met een minimum van 15%. De periode tijdens dewelke intrest verschuldigd is, vangt aan op de datum van de vervaldag van de factuur om te eindigen op de datum van ontvangst van de betaling.
5.3 Kredietbeperking: het bedrag van de factuur zal verhoogd met een forfaitair bedrag van 5% dat verschuldigd blijft indien de betaling ons niet voor de voorziende vervaldag toekomt. Het is dus niet verschuldigd bij tijdige betaling. Deze forfaitaire verhoging belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten.
5.4 Vergoedingen: boven de verwijlintresten, zal elk vervallen bedrag waarvoor de klant per eenvoudige brief in gebreke gesteld werd, in toepassing van art. 1152 b.w. verhoogd worden met 15% met minimum van €50 en een maximum van €3750. Deze schadevergoeding is verschuldigd als schadeloosstelling voor al de buitengerechtelijke onkosten waaronder voornamelijk de personeels- en administratiekosten.
5.5 Wissels: de betaling met geaccepteerde wissels kan slechts met ons voorafgaand akkoord gebeuren. In dit geval zullen de kosten forfaitair berekend worden voor de periode begrepen tussen de vervaldag van de factuur en de vervaldag van de wissel.
5.6 Behoud van eigendom: de goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.
5.7 Compensatie: de compensatie van schulden en schuldvorderingen die voortspruiten uit wederzijdse verkopen gebeurt wettelijk van rechtswege zelfs buiten het weten van de debiteur (b.w. 1290).

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID:

Het beschermen van de veiligheid en de privacy van uw persoonsgegevens is belangrijk voor LAMPENHUIS BV; daarom houden we ons bij onze activiteiten aan de geldende privacywetgeving. In het onderhavige privacybeleid, dat hieronder wordt weergegeven, vindt u de benodigde informatie om te weten welke gegevens LAMPENHUIS BV verzamelt wanneer u onze website www.lampenhuis.be, bezoekt, hoe LAMPENHUIS BV die gegevens gebruikt en met wie we ze delen.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Lampenhuis BV
Truweelstraat 22
9100 Sint-Niklaas (België)
Tel: +32 3 689 84 58
E-mail: info.lampenhuis@telenet.be

Op www.lampenhuis.be kunt u LAMPENHUIS BV via een contactformulier vragen stellen. Daarbij wordt u gevraagd uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, die vervolgens door ons worden opgeslagen en verwerkt om uw vraag te kunnen afhandelen. De volgende gegevens zullen worden verwerkt wanneer deze meegedeeld worden aan LAMPENHUIS BV:

- Adres en huisnummer van de klant
- Postcode van de klant
- Plaats van de klant
- Regio van de klant
- Volledige naam van de klant
- Btw-nummer van de klant
- E-mailadres van de klant
- Opmerkingen of vragen van de klant:
- Bijlagen die LAMPENHUIS BV bezorgt worden.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de juridische grondslag.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang intrekken, door via mail, of schriftelijk LAMPENHUIS BV te verwittigen. Dit heeft geen consequenties voor de verwerking van uw persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden vóór de intrekking. 
LAMPENHUIS BV deelt uw persoonsgegevens uitsluitend conform de geldende wetgeving. LAMPENHUIS BV verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens niet aan derden. 
De overdracht van uw persoonsgegevens aan derden zonder uw voorafgaande toestemming vindt alleen plaats in de volgende gevallen:
LAMPENHUIS BV deelt uw persoonsgegevens met dienstverleners waarvan zij gebruikmaken om de productdiensten te leveren. De betreffende dienstverlener gebruikt de gegevens uitsluitend voor het leveren van de diensten en conform contractuele overeenkomsten met betrekking tot de vertrouwelijkheid en beperking van de doeleinden van de verwerkte gegevens. Ongeacht waar deze dienstverleners of andere derden zich bevinden, eisen we dat zij ook voldoen aan de geldende privacywetgeving.


LAMPENHUIS BV verwijderd uw persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verzameld zoals aangegeven in het onderhavige beleid, tenzij verdere verwerking of opslag van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u meer informatie wilt over de bewaar- en verwijderingstermijnen, kunt u contact met LAMPENHUIS BV opnemen aan de hand van de contactgegevens die in dit beleid meermaals vermeld staan.
 U hebt het recht om bevestiging te vragen met betrekking het feit of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt, en - indien dit het geval is - om inzage te vragen in de persoonsgegevens en informatie te krijgen zoals het doeleinde van de verwerking of de betreffende categorieën persoonsgegevens.
U hebt het recht om correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens.
U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van persoonsgegevens te vragen, bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld of als u uw toestemming intrekt waarop de verwerking was gebaseerd en wanneer er geen andere juridische grondslag is voor verwerking.
Recht op beperking van de verwerking: U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we van u verwerken onjuist of onwettig zijn.
U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van de juridische grondslag van een gerechtvaardigd belang of als we uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.
U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en u hebt het recht die gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij te worden gehinderd, of ons te vragen dit te doen.
U kunt uw bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die vermeld staan in dit beleid.

Als u vragen hebt over dit beleid of onze privacymaatregelen in het algemeen, kunt u altijd contact met LAMPENHUIS BV opnemen via een e-mail aan info.lampenhuis@telenet.be of per post naar:

Lampenhuis BV
Truweelstraat 22
9100 Sint-Niklaas (België)

RETOURBELEID

RETOURBELEID:

U kan als klant een product binnen de 14 dagen na ontvangst fysiek ruilen in de winkel of terugsturen via Be Post of derden, en dit volgens het Europese herroepingsrecht. 
De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant en kunnen nooit verhaald worden ten laste van LAMPENHUIS BV. 

Producten retourneren geldt niet voor goederen die geopend, gebruikt of beschadigd werden. Goederen waarvan de verpakking vervuild, beschreven of beschadigd is worden eveneens nooit retour genomen. 
Speciaal bestelde artikels, maatwerken, en andere producten die niet tot ons standaard assortiment behoren zijn niet retourneerbaar.

Bij het ontvangen van uw product dient u samen met de transporteur of bezorger uw product te controleren op eventuele transport schade. Als u een beschadigd of defect product hebt ontvangen meld u dit onmiddellijk op het te ondertekenen document en geeft u uw zending als “geweigerd’ aan de transporteur. Is de beschadiging bij ontvangst niet onmiddellijk zichtbaar, dan bent u verplicht LAMPENHUIS BV te contacteren zodra de schade wordt vastgesteld via info.lampenhuis@telenet.be
Samen met vermelding klantnummer, ordernummer, artikel beschrijving en foto’s van de door u vastgestelde schade. LAMPENHUIS BV zal verder samen met u zoeken naar een gepaste oplossing.
Wanneer LAMPENHUIS BV geretourneerde producten heeft ontvangen, worden deze steeds gecontroleerd op de geldende retourvoorwaarden. Indien deze hieraan voldoen zal LAMPENHUIS BV uw aankoopbedrag exclusief verzendkosten crediteren binnen de 30 werkdagen.

Sommige artikels in de webshop kunnen enkel afgehaald worden in de winkel, of via avondlevering geleverd worden in de postcodes: 9100, 9111, 9112, 9120, 9140, 9150, 9170, 9250.
Verzenden via een koerierdienst is met sommige armaturen niet mogelijk door de grootte, fragiliteit, of gewicht. Dit om leverschade te voorkomen.
Dit staat duidelijk vermeld bij de artikels. Indien u na betaling toch gekozen heeft om één van deze artikels te laten leveren door Bpost of een andere koerierdienst, dan zullen wij uw artikels NIET verzenden. Uw artikel kan dan enkel afgehaald worden in de winkel. Reeds betaalde verzendkosten zullen u vergoed worden in een tegoedbon (winkelkrediet).

FAQ: FAQ
bottom of page